Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 580 067, 0918 707 100

Kronika školy

Štvrtok 26. 5. 2022

KRONIKA ŠKOLY

 

aktuálne dianie počas školského roka nájdete na facebooku: facebook.com/dotykruzomberok

 

 

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 26.5.2022)
Lujza Mia Horváthová (3)
Zajtra (Piatok 27.5.2022)
Mattias Sapara (2)

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Zaujíma Vás budúcnosť cyklodopravy v Ružomberku? Radi by ste sa so svojimi deťmi v rámci mesta Ružomberok viac presúvali na bicykli? Ak áno, tak príďte si v piatok 27.5. pred hotel Kultúra zadarmo vyskúšať mestské elektrické bicykle alebo zdieľané kolobežky. Kto príde na vlastnom bicykli, môže si ho nechať zadarmo skontrolovať certifikovaným servisným technikom. Zastavte sa na pokec so zaujímavými ľudmi napr. z ministerstva dopravy o tom, ako funguje cyklodoprava v iných mestách. Vyskúšať si budete môcť jazdu na mestských e-bicykloch, nákladných bicykloch, či nechať sa odviezť cyklorikšou. Deti si skúsia jazdu zručnosti. Celé podujatie bude moderovať Peter Kravčák a účasť prisľúbili aj veľmi zaujímaví hostia.

 • Ďakujem našim deviatakom za zodpovedný prístup pri príprave.

 • Vážení rodičia, priaznivci a podporovatelia DOTYKu!

  Aj tento školský rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie sumy 2% z Vami zaplatenej dane, pre naše OZ ANGELS.

  O tom, že Vaše 2% sú využívané zmysluplne, ste sa mohli presvedčiť aj tento rok, kedy boli finančné prostriedky využité na rekonštrukciu budovy I.stupňa, na nákup kníh do školskej knižnice a ďalších učebných pomôcok, hračiek do klubu, na zveľadenie školského dvora a jeho prestavbu na športovo-relaxačný areál, využívaný nielen na telesnej výchove, ale aj v rámci voľnočasových aktivít počas pobytu detí v školskom klube.

 • Vážení rodičia.
  Na triednych rodičovských stretnutiach ste si spomedzi seba vybrali triednych dôverníkov, preto Vás prosíme, aby ste všetky zaujímavé pripomienky na zlepšenie vyučovacieho procesu, prípadne pripomienky týkajúce sa mimoškolského vyučovania, teda SŠKD, adresovali práve im. Radi uvítame všetky podnetné návrhy.

  1. ročník: p. Keyzlarová Zuzana 0917335420

  2. ročník: p. Mráz Marek 0918292994

  3. ročník: p. Horváthová Bodorová Mária 0907777145

  4. ročník: p. Mišatová Jana 0918651742

  5. ročník: p. Šrobárová Soňa 0907497597

 • Vážení rodičia!

  Na triednych rodičovských stretnutiach bol pre tento školský rok odsúhlasený príspevok na rodičovský účet v nezmenenej výške 20 eur na dieťa, 10 eur na druhé dieťa z rodiny a 0 eur na tretie dieťa z rodiny. Prosíme Vás o jeho uhradenie do konca novembra na číslo účtu: IBAN: SK83 0200 0000 0029 4766 3359 SWIFT (BIC): SUBASKBX . Do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa.

  Ďakujeme

 • Usmernenie na hodnotenie žiakov Súkromnej základnej školy, Štiavnická cesta 80, Ružomberok v čase mimoriadnej situácie.

  Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade prijal nasledovné usmernenie o priebežnej a koncoročnej klasifikácii žiakov počas mimoriadnej situácie v II. polroku školského roka 2019/2020:

  Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

  -zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

 • Vážení zákonní zástupcovia, výška príspevku na chod Súkromného školského klubu detí pre školský rok 2021/2022 je 10,-€/dieťa/mesiac.

  Sumu je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:

  SK54 0200 0000 0018 5780 8353, KS: 302, Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa.

  Variabilný symbol má pridelený každé dieťa vlastný – pozrieť si ho treba na nástenke v šatni na prvom stupni, prípadne u triednej učiteľky Vášho dieťaťa.

  Pokiaľ SŠKD navštevujú súrodenci, zákonný zástupca za jedno dieťa platí plnú sumu, ďalšie dieťa má zľavu 50%, tretie zľavu 75%

 • V poslednom období sa vyskytli problémy s rešpektovaním pravidiel dochádzky do školy, preto sme sa rozhodli rodičom a žiakom dohodnuté pravidlá pripomenúť.

  • budova na Štiavnickej ceste (2. stupeň) sa otvára pre žiakov o 7,00 ( v prípade, že rodič potrebuje priviesť žiaka skôr, môže využiť služby školského klubu detí – od 6,00 na Bystrickej ceste – v tomto prípade rodič súhlasí s prechodom žiaka do druhej budovy bez dozoru pedagóga) – dovtedy je za dieťa zodpovedný rodič
  • v čase od 7,00 do
 •  

  Vnútorná smernica riaditeľa školy číslo...

  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach v zmysle

  Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R

  z 28. marca 2006

   

  Základným princípom našej školy je : „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

   

  Systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania a agresivity

  1. V škole vytvárame pozitívnu klímu.
  2. Medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi prebieha
 • Kritéria hodnotenia 2. stupeň
  28. 10. 2009

  Slovenský jazyk a literatúra:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 75% - chválitebný
  74 % - 55% - dobrý
  54% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný


  Diktáty počet chýb:
  0 – 1 chyba – výborný
  2 – 3 chyby - chválitebný
  4 – 7 chyby - dobrý
  8 - 10 chýb - dostatočný
  11 a viac chýb – nedostatočný

  Matematika a prírodovedné predmety:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 75% - chválitebný
  74% - 55% - dobrý
  54% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný

  Anglický jazyk a ruský jazyk:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 75% - chválitebný
  74% - 55% - dobrý
  54% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 580 067, 0918 707 100

Fotogaléria